top of page

OPL 活動花絮

20240125 - OPL X 盛泰預早拜年

20230922-中秋盛泰派月餅

真才實料-金邊-首都國金
OPL群英會

盛泰 X OPL攜手創傳奇
OPL 2周年聯歡晚會

OPL 2周年記錄短片

bottom of page