top of page

Bay 3 示範單位

 
 

Bay 3-一*示範單位於馬六甲金元寶

 
 

Bay 3-兩房 *示範單位於香港尖沙咀

 
 

Bay 3-三房 *示範單位於馬六甲金元寶

 
 
bottom of page